Καλώς ήρθατε στην Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία
 

Εγγραφή στην Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία

'Οργανα Διοίκησης

Τα όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι:

  1. η Γενική Συνέλευση των Μελών,
  2. το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και
  3. η Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

Γενική Συνέλευση των Μελών

Η Γενική Συνέλευση των Μελών είναι το κυρίαρχο σώμα και αποφασίζει: α) για την έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για την έγκριση των ισολογισμών και προϋπολογισμών, β) για την τροποποίηση του Καταστατικού, γ) για τη διαγραφή Μελών της Εταιρείας, ή εγγραφή νέων Μελών κατόπιν προσφυγής σε αυτήν, δ) για κάθε θέμα που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες των άλλων οργάνων διοικήσεως καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα τεθεί προς συζήτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το 1/3 των Μελών της και ε) εκλέγει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τα αναπληρωματικά Μέλη αυτών.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας Μελών.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, από τα τακτικά Μέλη δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ’ απόλυτη πλειοψηφία. Ταυτόχρονα με τα τακτικά εκλέγονται και τρία αναπληρωματικά Μέλη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

To Διοικητικό Συμβούλιο για τη διετία 2016-2018 είναι:

 

Πρόεδρος: Δρ Νικόλαος Κατής, Καθηγητής Φυτοπαθολογίας-Ιολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γεωπονική Σχολή
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Αντιπρόεδρος: Δρ Δημήτριος Γκούμας, Καθηγητής Φυτοπαθολογίας
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Γεν. Γραμματέας: Δρ Δημήτριος Τσιτσιγιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Φυτοπαθολογίας
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Ταμίας: Δρ Αλίκη Τζίμα, Λέκτορας Φυτοπαθολογίας
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Τακτικά Μέλη:

Δρ Νίκων Βασιλάκος, Ερευνητής Β’, Φυτοπαθολόγος-Ιολόγος
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Τμήμα Φυτοπαθολογίας - Εργαστήριο Ιολογίας

Δρ Εμμανουήλ Μαρκάκης, Ερευνητής Δ’, Φυτοπαθολόγος-Μυκητολόγος
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ), Ηράκλειο Κρήτης

Δρ Ιάκωβος Παντελίδης, Φυτοπαθολόγος, Ειδικό Eκπαιδευτικό Προσωπικό
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας & Επιστήμης Τροφίμων, Λεμεσός


Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, ελέγχει τη διαχείριση και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση σχετική έκθεση εντός τριμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή για τη διετία 2016-2018 είναι:

  1. Δρ Πολύμνια Αντωνίου
  2. Δρ Επαμεινώνδας Παπλωματάς
  3. Δρ Ελευθέριος Τζάμος