Καλώς ήρθατε στην Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία
 

Εγγραφή στην Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία

'Οργανα Διοίκησης

Τα όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι:

  1. η Γενική Συνέλευση των Μελών,
  2. το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και
  3. η Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

Γενική Συνέλευση των Μελών

Η Γενική Συνέλευση των Μελών είναι το κυρίαρχο σώμα και αποφασίζει: α) για την έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για την έγκριση των ισολογισμών και προϋπολογισμών, β) για την τροποποίηση του Καταστατικού, γ) για τη διαγραφή Μελών της Εταιρείας, ή εγγραφή νέων Μελών κατόπιν προσφυγής σε αυτήν, δ) για κάθε θέμα που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες των άλλων οργάνων διοικήσεως καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα τεθεί προς συζήτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το 1/3 των Μελών της και ε) εκλέγει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τα αναπληρωματικά Μέλη αυτών.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας Μελών.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, από τα τακτικά Μέλη δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ’ απόλυτη πλειοψηφία. Ταυτόχρονα με τα τακτικά εκλέγονται και τρία αναπληρωματικά Μέλη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

To Διοικητικό Συμβούλιο για τη διετία 2014-2016 είναι:

 

Πρόεδρος: Δρ Νικόλαος Κατής, Καθηγητής Φυτοπαθολογίας-Ιολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γεωπονική Σχολή
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Αντιπρόεδρος: Δρ Χρηστίνα Βαρβέρη, Ερευνήτρια Α', Φυτοπαθολόγος-Ιολόγος
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Τμήμα Φυτοπαθολογίας
Εργαστήριο Ιολογίας
Γεν. Γραμματέας: Δρ Γεώργιος Καραογλανίδης, Επίκουρος Καθηγητής Φυτοπαθολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γεωπονική Σχολή
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Ταμίας: Δρ Πολύμνια Αντωνίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυτοπαθολογίας
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Τακτικά Μέλη:

Δρ Δημήτριος Τσάλτας, Επίκουρος Καθηγητής Μικροβιολογίας και Φυτοπαθολογίας
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας & Επιστήμης Τροφίμων

Δρ Δημήτριος Τσιτσιγιάννης, Επίκουρος Καθηγητής Φυτοπαθολογίας
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας

Δρ Ελισάβετ Χατζηβασιλείου, Επίκουρη Καθηγήτρια Φυτοπαθολογίας-Ιολογίας
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας


Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, ελέγχει τη διαχείριση και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση σχετική έκθεση εντός τριμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή για τη διετία 2014-2016 είναι:

  1. Δρ Αναστασία Βενιεράκη
  2. Δρ Μυρτώ Δημακοπούλου
  3. Δρ Αλίκη Τζίμα